Manuál

Manuál pro zacházení s pohyblivým obrazem formuluje soubor zásad, které bude galerie následovat při spolupráci s umělci a umělkyněmi a při nakládání s audiovizuálními díly. Archivaci, produkci a distribuci audiovizuálních děl v galerijním prostředí mnohdy provází řada nejistot a nejasností. Ke vzniku tohoto manuálu vedla potřeba vyjasnit si podmínky spolupráce mezi etc. galerií a umělci a umělkyněmi, kteří pracují s pohyblivým obrazem.

Manuál vznikl s ohledem na praxi zacházení s uměleckými díly, kterou lze charakterizovat pod pojmem commons. V momentě zveřejnění uměleckého díla, jehož vznik či prezentace jsou finančně podpořeny z veřejných zdrojů, se výsledky umělecké činnosti stávají obecně sdílenými statky, které mohou být dále sdíleny a spravovány, v rámci komunity a ve veřejném zájmu. I při takovém postupu lze férově ohodnocovat autory a autorky za jejich práci.

Manuál je formulován s vědomím souvisejících dokumentů a souborů pravidel, k nimž se etc. galerie zavázala, jmenovitě s vědomím Kodexu feministické umělecké instituce a Manuálu pro kulturní instituce v době klimatické změny

Vznik manuálu je spojen s programovým blokem Neklid obrazu II: Meze pohybu, který pro etc. galerii připravili Matěj Strnad, Anna Remešová a Kryštof Pešek. V rámci tohoto programu byla v galerii zřízena mediatéka a došlo k uspořádání dvou veřejných diskuzí, které byly vybraným tématům manuálu věnovány. Diskuzí se zúčastnili: Tomáš Hlaváček, Alžběta Bačíková, Lucie Rosenfeldová, Jiří Žák, Vjera Borozan, František Zachoval, Sylva Poláková, Ondřej Chrobák, Michal Novotný a Jitka Hlaváčková. Na vzniku manuálu se dále podíleli: Kryštof Pešek, Markéta Jonášová, Hana Janečková, Lenka Střeláková, Matěj Strnad a Anna Remešová. Součástí programového bloku Neklid obrazu II: Meze pohybu bylo i zřízení mediatéky, jejíž zdrojový kód je pod licencí svobodného softwaru GPL 3.0 k dispozici v repozitáři: https://github.com/K0F/etcetera

1

 

Galerie podporuje vznik nových děl formou výstav, projekcí či rezidencí. Nezaujímá roli producentskou, respektive investiční, potažmo obchodní. Před počátkem spolupráce galerie s autory a autorkami dojedná podmínky v oblastech uvedených níže. Preferovaný a standardně navrhovaný způsob řešení ze strany galerie je uveden ve druhé části manuálu. Tím, že písemně sjedná podmínky spolupráce, sleduje galerie zaručení férovosti vzájemného jednání.

Oblasti, které mají být předmětem dohody mezi institucí a autory a autorkami:

2

 

Galerie usiluje o co nejširší dostupnost umění pohyblivého obrazu a zároveň férovost a udržitelnost souvisejících postupů a praktik. 

Aktivity v oblasti pohyblivého obrazu vycházejí z programu a aktuální výstavní koncepce galerie, nejsou brány jako samoúčelné ani mediálně-specifické. Galerie vedle samotných prací pečuje také o kontext jejich vzniku a prezentace.

Autorství díla: galerie společně s autory a autorkami adekvátně zohledňuje případné spoluautory a spoluautorky díla, včetně práv třetích stran a děl audiovizuálně užitých.

Adekvátní finanční ohodnocení: autorům a autorkám náleží za každé vystavení/prezentování díla honorář. Galerie upřednostňuje ekonomický model postavený na distribuci a prezentaci oproti modelu omezených edic, který je postaven na komodifikaci uměleckých děl. Při jednání o honorářích galerie usiluje o finanční ohodnocování autorů a autorek rovným způsobem, nehledě na jejich původ či status.

Přítomnost díla v mediatéce: galerie prezentuje díla ve své mediatéce zřízené pro referenční účely. Galerie tak činí v zájmu co nejširší dostupnosti umění pohyblivého obrazu a s přesvědčením, že při zvoleném modelu šíření a distribuce nedochází k devalvaci hodnoty zveřejněných děl. Přístup k mediatéce je zdarma a po předchozí domluvě. Galerie usiluje o online zpřístupnění těch děl, na jejichž vzniku se podílela.

Současná verze offline mediatéky (tzn. verze užívaná v etc. galerii od května 2019) je vydána pod licencí svobodného softwaru GPL 3.0. Software je nezávislý na prezentovaných dílech a jako takový je tedy volně šiřitelný i potažmo recyklovatelný pro další použití v repozitáři: https://github.com/K0F/etcetera

Možnost další prezentace díla galerií: galerie se snaží zajistit možnost opětovného vystavení, respektive projekce díla, s ohledem na požadované a preferované způsoby jeho prezentace. Před opětovným vystavením, respektive opětovnou projekcí, kontaktuje galerie autora.

Možnost zveřejňovat dokumentaci: galerie si vyhrazuje právo pořizovat a šířit audiovizuální dokumentaci instalace a prezentace vystavených, respektive promítaných děl.

Požadované a preferované způsoby prezentace díla: galerie zohledňuje koncepční a technické parametry prezentace audiovizuálních děl, např. projekční formáty, způsob prezentace (projekce / obrazovka), možnost zařazení do projekčního pásma, reprodukci zvukové složky a podobně.

Postup v případě zájmu třetích stran: galerie zprostředkovává v případě zájmu třetí strany kontakt s autorem či autorkou, jejichž souhlas a vypořádání jsou nezbytné pro zápůjčku díla. Galerie takto postupuje i v případě děl, na jejichž vzniku se finančně či produkčně nepodílela.

Dlouhodobé uložení díla: galerie se necítí schopna sama zaručit dlouhodobé uchování děl, která má ve správě. Vlastními silami však usiluje o zajištění dostupnosti zejména těch děl, na jejichž vzniku se podílela a za něž tak nese zvláštní zodpovědnost. Stejně tak se dlouhodobě zasazuje o systematické řešení související problematiky, kterou vnímá jako primárně příslušející státním a veřejným institucím muzejního typu.